បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កញ្ញា 2020

សេចក្តីបំភ្លឺអំពីរយៈពេលជូនដំណឹងនិងសាហ៊ុយជំងឺចិត្តនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលមានថិរវេលាមិនកំណត់

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺអំពីរយៈពេលជូនដំណឹងនិងសាហ៊ុយជំងឺចិត្តនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលមានថិរវេលាមិនកំណត់។

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក