បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការបង្កើតការិយាល័យ​ច្រកចេញចូលតែមួយ

ច្រកចេញចូលតែមួយ​សម្រាប់​ផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម និង​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ ត្រូវបានបង្កើតឡើង​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ដំណើរការ​ចុះបញ្ជី។

ចែករំលែក