បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

កំណែទម្រង់​កាំកុងត្រូល

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បានសម្រេច​ធ្វើកំណែទម្រង់​កាំ​កុងត្រូល ដោយផ្ដោតលើ​តួនាទី និង​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​កាំកុងត្រូលមកលើ​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ និង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់​។ បុគ្គលិក​ថ្នាក់ទាប​ ​ត្រូវបាន​ឆ្លាស់គ្នា​តាមរយៈការ​ចាប់ឆ្នោត ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពួកគាត់មាន​បទពិសោធន៍ធ្វើការងារ​នៅ​ស្ថានីយ៍​ទាំងអស់​នៅក្នុងប្រទេស ដោយមិនចាំបាច់​បង់ប្រាក់ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​កន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន។

See original document here.

ចែករំលែក