បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៥/០៥២១)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៥/០៥២១) ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក