បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ​ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ចែករំលែក