បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មបណ្ដោះអាសន្ន (Interim Solution) ក្នុងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ជូនក្រុមហ៊ុននាំចេញ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មបណ្ដោះអាសន្ន (Interim Solution) ក្នុងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ជូនក្រុមហ៊ុននាំចេញ ចុះថ្ងៃទី​១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ចែករំលែក