បោះពុម្ពផ្សាយ៖2 តុលា 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការបម្រុងទុកនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការបម្រុងទុកនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក