បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។​

ចែករំលែក