បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ AHK (FORM AHK) តាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ AHK (FORM AHK) តាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។​

ចែករំលែក