បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង និង​តាមដានព័ត៌មាន​ថ្លៃទំនិញ​នៅលើទីផ្សារ (០៩២/០៤២១)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង និង​តាមដានព័ត៌មាន​ថ្លៃទំនិញ​នៅលើទីផ្សារ (០៩២/០៤២១) ចុះថ្ងៃទី១៦​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ចែករំលែក