បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃ«សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន»

ក្រសួងព័ត៌មាន បានបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំនួនបីដើម្បីដំណើរការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពី «សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន»។ អនុគណៈកម្មការទាំងបីនោះកំពុងធ្វើការសិក្សាលើច្បាប់ និងឯកសារនានា ទាំងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស និងច្បាប់បរទេស ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការតាក់តែងមាត្រា និងជំពូក របស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ។ រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ សម្រេចបានជិត ៥០ភាគរយហើយ។

ចែករំលែក