សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី​ ភារកិច្ច និង​​របៀបរបបធ្វើការងារជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ និងគណៈអភិបាលខណ្ឌ​ នៃរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី​ ភារកិច្ច និង​​របៀបរបបធ្វើការងារជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ និងគណៈអភិបាលខណ្ឌ​ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី ៣០​​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

សារាចរអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកែសម្រួលឯកសារផ្ទេរធនធានថវិកាពីមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងពីមូលនិធិក្នុងស្រុក ទៅរដ្ឋបាលក្នុងស្រុក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បានចេញសារាចរអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកែសម្រួលឯកសារផ្ទេរធនធានថវិកាពីមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងពីមូលនិធិក្នុងស្រុក ទៅរដ្ឋបាលក្នុងស្រុក​ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

លិខិតជូនដំណឹងដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្តស្តីពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គ្រប់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្តស្តីពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គ្រប់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលេខ ២០១៣ប្រក ស្ដីពីការលុបឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយ ចំនួន(បី) ចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលេខ ២០១៣ប្រក ស្ដីពីការលុបឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយ ចំនួន(បី) ចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបណ្តាញ សកម្មជនខុសច្បាប់ជ្រកក្រោមផ្លាក នៃអង្គការមាតាធម្មជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបណ្តាញ សកម្មជនខុសច្បាប់ជ្រកក្រោមផ្លាក នៃអង្គការមាតាធម្មជាតិ ចុះថ្ងៃទី២៣​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)។

ការបង្កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់មន្រ្តីរដ្ឋបាលស៊ីវិល និងមន្រ្តីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់មន្រ្តីរដ្ឋបាលស៊ីវិល និងមន្រ្តីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ។   ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ប្រកាសស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរ និងទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរ និងទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប។   ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុងស្រុកខណ្ឌ​ គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ និងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានជូនដំណឹងដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុងស្រុកខណ្ឌ គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ និងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ។   ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១