បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 ធ្នូ 2020

ការកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានផ្ញើលិខិតជូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ ដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់បម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥។

ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក