បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការផ្ទរមុខងារ

ក្រសួងអប់រំ​ យុវជន និងកីឡា បានផ្ទេរមុខងារ​ និងការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សា និងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ មកឲ្យរដ្ឋបាលស្រុក ខណ្ឌវិញ។​ ការផ្ទេរនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាតំណាក់កាល។​ ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ការផ្ទេរលើកតំបូង នឹងកើតឡើងនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌ​ ចំនួន១៤ របស់ខេត្តបាត់ដំបង។

ចែករំលែក