បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការផ្ទេរមុខងារ

ដំណើរការនៃការផ្ទេរមុខងារ​រួមមាន​ការកំណត់ និង​ការវិភាគ​អំពី​មុខងារ​ (ហៅថា “ការរៀបចំបញ្ជីមុខងារ”) ការ​វាយតម្លៃ​លើ​សមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃ​ការការផ្ទេរ​មុខងារ​ និង​ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច​ចិត្ត​ថាតើ​មុខងារ​ណាខ្លះ ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ (ហៅថា “ការ​ត្រួតពិនិត្យមុខងារឡើងវិញ”) និង​ការអនុវត្តការចាត់តាំងមុខងារទាំងនោះ។

ចែករំលែក