បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 ធ្នូ 2020

ក្រុមការងារដើម្បីពិនិត្យ និងដាក់បញ្ជូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិនិត្យ និងដាក់បញ្ជូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថានទៅក្នុងលក្ខណសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព។

ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក