បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ធ្នូ 2020

នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃំុ-សង្កាត់

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់។

ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក