បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

ប្រកាសស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរ និងទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរ និងទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក