បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីត្រូវបានកំណត់ដាក់ចេញសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ ក្រសួងនឹងផ្តល់លេខកូដអត្តសញ្ញាណ១០ខ្ទង់ ទៅអោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប លេខកូដអត្តសញ្ញាណនេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដើម្បីចូលទៅប្រើសេវាសាធារណៈ ឬឯកជនណាមួយ។ លេខកូដអត្តសញ្ញាណថ្មីនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យរាល់ពេលបុគ្គលម្នាក់ៗឈានដល់អាយុ១៥ឆ្នាំ​។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏អាចចូលទៅម៉ាស៊ីនបម្រើ(server)ដើម្បីឆែកប្រវត្តិរូបបានដែរ។

See original document here.

ចែករំលែក