បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបង្កើនចំនួនស្រ្តីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (២០១៧-២០១៩)

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនេះមានគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពដឹកនាំ អនុវត្ត និងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈការបង្កើនចំនួនស្រ្តីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីលើកតម្កើងសុខុមាលភាពរបស់ស្រ្តី កុមារ និងសង្គមទាំងមូល។ យុទ្ធសាស្រ្តចំនួនបួននឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផែនការនេះ៖

យុទ្ធសាស្ត្រទីមួ៖ ការបង្កើតបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឱ្យមានការតែងតាំងស្រ្តីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ

យុទ្ធសាស្រ្តទីពីរ៖ ការបង្កើតឱកាសក្នុងការតែងតាំង និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រ្តី

យុទ្ធសាស្រ្តទីបី៖​ ការបង្កើតបរិយាកាសការងារដែលមានសុវត្ថិភាព និងវិជ្ជមានសម្រាប់ស្រ្តី

យុទ្ធសាស្រ្តទីបួន៖ ការបញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្នុងកំណែទម្រង់រយៈពេលវែង។

ចែករំលែក