បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

យន្តការ/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងបញ្ចប់បញ្ជីនៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលអាចត្រូវបាន​ដាក់អោយដំណើរការតាមច្រកចេញចូលតែមួយ។ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង គ.ជ.អ.ប បានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតយន្តការនៃសេវាច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់ឃុំ និងព្រាងប្រកាសស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយ។

ចែករំលែក