បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 ធ្នូ 2020

សារាចរណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសារាចរណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់។

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក