បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 តុលា 2022

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី​ ភារកិច្ច និង​​របៀបរបបធ្វើការងារជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ និងគណៈអភិបាលខណ្ឌ​ នៃរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី​ ភារកិច្ច និង​​របៀបរបបធ្វើការងារជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ និងគណៈអភិបាលខណ្ឌ​ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី ៣០​​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

Download original file

ចែករំលែក