បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបណ្តាញ សកម្មជនខុសច្បាប់ជ្រកក្រោមផ្លាក នៃអង្គការមាតាធម្មជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបណ្តាញ សកម្មជនខុសច្បាប់ជ្រកក្រោមផ្លាក នៃអង្គការមាតាធម្មជាតិ ចុះថ្ងៃទី២៣​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)។

ចែករំលែក