គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង​ គ្រូបង្រៀនប្រភេទផ្សេងទៀត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្ដីប្រកាស ស្តីអំពី គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង​ គ្រូបង្រៀនប្រភេទផ្សេងទៀត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣​ ចុះថ្ងៃទី​ ៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសធារណៈ)

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី​ ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសធារណៈ)

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ក្រសួងមុខងារសធារណៈបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី​ ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។(ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសធារណៈ)

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចបញ្ចូលការប្រទ្បងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១៤កន្លែង របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ទៅក្នុងការប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំង៧

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចបញ្ចូលការប្រទ្បងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១៤កន្លែង របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ទៅក្នុងការប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំង៧​ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទការប្រទ្បងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ម៉០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧ម៉០០នាទី នៅមណ្ឌលប្រទ្បងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទការប្រទ្បងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ម៉០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧ម៉០០នាទី នៅមណ្ឌលប្រទ្បងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសរុប ២២២កន្លែង របស់ក្រសួងស្ថាប័​នចំនួន០៦ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសរុប ២២២កន្លែង របស់ក្រសួងស្ថាប័​នចំនួន០៦ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើនិយ័តក្របខ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល លេខរៀងទី៦ នាយកដ្ឋានលទ្ធភាពហោះហើរ ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០៣កន្លែង ទៅជាជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០២កន្លែង និងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «គ» ចំនួន ០១កន្លែងវិញ 

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើនិយ័តក្របខ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល លេខរៀងទី៦ នាយកដ្ឋានលទ្ធភាពហោះហើរ ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០៣កន្លែង ទៅជាជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០២កន្លែង និងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «គ» ចំនួន ០១កន្លែងវិញ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងនីតិសម្បទា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងនីតិសម្បទា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។