បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទការប្រទ្បងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ម៉០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧ម៉០០នាទី នៅមណ្ឌលប្រទ្បងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទការប្រទ្បងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ម៉០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧ម៉០០នាទី នៅមណ្ឌលប្រទ្បងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

ចែករំលែក