បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងនីតិសម្បទា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងនីតិសម្បទា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

ចែករំលែក