បោះពុម្ពផ្សាយ៖1 ធ្នូ 2022

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ក្រសួងមុខងារសធារណៈបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការបោះពុម្ភ ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី​ ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។(ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសធារណៈ)

Download original file

ចែករំលែក