បោះពុម្ពផ្សាយ៖4 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសរចរស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសរចរស៊ីវិលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភទ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

ចែករំលែក