បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)។

ចែករំលែក