ប្រកាស​លេខ​ ០៩០​ ក.យ.ប្រក​/២១​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១ របស់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ ស្តីពី​ បែបបទ​នៃ​ការ​ឃ្លាំ​មើល​តាមដាន​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ការ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សង្គម​វិញ​ នៃ​ទណ្ឌិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដោះលែង​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​

ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បានចេញប្រកាស​លេខ​ ០៩០​ ក.យ.ប្រក​/២១​​ ស្តីពី​ បែបបទ​នៃ​ការ​ឃ្លាំ​មើល​តាមដាន​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ការ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សង្គម​វិញ​ នៃ​ទណ្ឌិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដោះលែង​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួង​យុត្តិធម៌)។

ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបម្រើការងាររបស់ អង្គភាពចំនួន៤ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបម្រើការងាររបស់ អង្គភាពចំនួន៤ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ចុះថ្ងៃទី០៤​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

ប្រកាសលេខ ០០១កយ.ប្រក/២១ ស្តីពីការកែសម្រួល​សមភាព​ក្រុមការងារ​តុលាការគំរូ​ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (០១/០១២១)

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញប្រកាសលេខ ០០១កយ.ប្រក/២១ ស្តីពីការកែសម្រួល​សមភាព​ក្រុមការងារ​តុលាការគំរូ​ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (០១/០១២១)​ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវណី

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវណី ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (​ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ កយ.សសរ/២១ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ដំណើរការ​តុលាការការងារ (០០២/០១២១)

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ កយ.សសរ/២១ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ដំណើរការ​តុលាការការងារ (០០២/០១២១) ចុះថ្ងៃទី២១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។​

ប្រកាសលេខ ០៣៧ កយ.ប្រក/២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ ​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ (០៣៧/០១២១)

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញប្រកាសលេខ ០៣៧ កយ.ប្រក/២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ ​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ (០៣៧/០១២១) ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ កយ.សសរ/២១ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ដំណើរការ​តុលាការពាណិជ្ជកម្ម​(០០៣/០១២១)

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ កយ.សសរ/២១ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ដំណើរការ​តុលាការពាណិជ្ជកម្ម​(០០៣/០១២១)​ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី «ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងឯកសារ​ច្បាប់​កម្ពុជា» សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី «ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងឯកសារ​ច្បាប់​កម្ពុជា» សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖​ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

ប្រកាសលេខ ០៩០កយ.ប្រក/២១ ស្តីពីបែបបទនៃការឃ្លាំមើលតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការបញ្ចូល​ទៅក្នុងសង្គមវិញ​នៃទណ្ឌិតដែលត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ​ (០៩០/០៧២១)

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញប្រកាសលេខ ០៩០កយ.ប្រក/២១ ស្តីពីបែបបទនៃការឃ្លាំមើលតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការបញ្ចូល​ទៅក្នុងសង្គមវិញ​នៃទណ្ឌិតដែលត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ​ (០៩០/០៧២១)ចុះថ្ងៃទី​១៤ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។