បោះពុម្ពផ្សាយ៖11 វិច្ឆិកា 2020

ការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី​ ការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួង ដោយជ្រើសរើស ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព (រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង) និង ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន (រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង) ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួង។

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក