បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 ធ្នូ 2020

ការបង្កើតក្រុមការងារក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងការងារទាក់ទងនឹងវត្ថុតាងបទល្មើសគ្រឿងញៀន។

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក