បោះពុម្ពផ្សាយ៖13 ឧសភា 2020

គណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត។

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌

ចែករំលែក