បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 កញ្ញា 2020

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាកាដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាកាដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក