បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

គេហទំព័រច្បាប់របស់លេខាធិការដ្ឋានកំំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវគេហទំព័រច្បាប់ថ្មីដែលមានអាស័យដ្ឋាន http://www.pscljr.gov.kh/ តាមរយៈស្មាតហ្វូនប្រព័ន្ធ App Store និង Play Store។ គេហទំព័រមានផ្ទុកឯកសារ និងពត៌មានមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ និងជាផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈជន សម្រាប់ធ្វើការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងស្វែងយល់។

ចែករំលែក