បោះពុម្ពផ្សាយ៖24 មិនា 2021

ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក