បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ពន្ធធនាគារ

ចំនួននៃអ្នកទោស ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនិងទទួលបាន​សាលក្រមស្ថាពរពីតុលាការត្រូវបានកើនទ្បើង។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងពត៌មានបានបង្កើត​ និងតាមដានការអនុវត្តនីតិវិធីដ៏ច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាអោយបានថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវបានផ្តល់ភ្លាមៗទៅអោយអ្នកទោស។

ចែករំលែក