បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 មករា 2021

លទ្ធផលរយៈពេល ២២២ថ្ងៃនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលរយៈពេល ២២២ថ្ងៃនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត។

ប្រភព៖​ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី៣០​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក