បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវណី

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវណី ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (​ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌)។

ចែករំលែក