បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០២៣

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញផ្សាយ បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)

ប្រកាសស្តីពីកម្រិតនៃសភាពគ្រោះថ្នាក់ ការចេញវិធានការបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងសំណង់ដែលមានសភាពគ្រោះថ្នាក់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញប្រកាសស្តីពី​កម្រិតនៃសភាពគ្រោះថ្នាក់ ការចេញវិធានការបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងសំណង់ដែលមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីបែបបទនិងបរិបទនៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតិសាងសង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីបែបបទនិងបរិបទនៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតិសាងសង់ ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)

ប្រកាសស្តីពីបែបនៃការងារត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ការងារសាងសង់ និងរុះរើផ្នែកស្ថាប្យកម្ម និងគ្រឿងផ្គុំសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញប្រកាសស្តីពីបែបនៃការងារត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ការងារសាងសង់ និងរុះរើផ្នែកស្ថាប្យកម្ម និងគ្រឿងផ្គុំសំណង់ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រពភ៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបណីយកម្ម និងសំណង់)

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាប

​ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​ បាន​ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១ ​ពី​ ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ចុះ​ពិនិត្យ​ និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​ការ​ទន្ទ្រាន​ដី​ព្រៃ​លិច​ទឹក​នៅ​តំបន់​ទន្លេ​សាបស្ថិត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​ ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ខេត្ត​សៀម​រាប និង​ខេត្ត​កំពង់​ធំ។ (ប្រភព៖ ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់)

ប្រកាសលេខ០៣៣ ស្តីពីបែបបទ និងបរិបថនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្តល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ (០៣៣/០៣២១))

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញប្រកាសលេខ០៣៣ ស្តីពីបែបបទ និងបរិបថនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្តល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ (០៣៣/០៣២១)​ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)។

អនុក្រឹត្យស្តីពី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ដែលរួមមាន១២ ជំពូក និង ៥៤មាត្រា។ ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងគ្រោងនឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបានមួយរយភាគរយ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ គ្រោងនឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបាន ៩៤ ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២០ និង ១០០ ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២១ ទៅលើក្បាលដីប្រហែល ៧ លាន។ ប្រភព៖ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩