បោះពុម្ពផ្សាយ៖2 មករា 2020

ក្រសួងគ្រោងនឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបានមួយរយភាគរយ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ គ្រោងនឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបាន ៩៤ ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២០ និង ១០០ ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២១ ទៅលើក្បាលដីប្រហែល ៧ លាន។

ប្រភព៖ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក