បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

ប្រកាសលេខ០៣៣ ស្តីពីបែបបទ និងបរិបថនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្តល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ (០៣៣/០៣២១))

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញប្រកាសលេខ០៣៣ ស្តីពីបែបបទ និងបរិបថនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្តល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ (០៣៣/០៣២១)​ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)។

ចែករំលែក