បោះពុម្ពផ្សាយ៖18 មករា 2022

ប្រកាសស្តីពីបែបនៃការងារត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ការងារសាងសង់ និងរុះរើផ្នែកស្ថាប្យកម្ម និងគ្រឿងផ្គុំសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានចេញប្រកាសស្តីពីបែបនៃការងារត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ការងារសាងសង់ និងរុះរើផ្នែកស្ថាប្យកម្ម និងគ្រឿងផ្គុំសំណង់ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រពភ៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបណីយកម្ម និងសំណង់)

ចែករំលែក