បោះពុម្ពផ្សាយ៖21 សីហា 2020

ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធិឧស្ម័នអិលភីជី

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញប្រកាស្តីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធិឧស្ម័នអិលភីជីក្នុងកំប៉ុង និង/ឬធុង ដើម្បីលក់ និងសន្និធិប្រេងរំអិលក្នុងកំប៉ុង និង/ឬធុងដើម្បីលក់ និងប្តូរដល់យានយន្ត។

ប្រភព៖ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

ចែករំលែក