បោះពុម្ពផ្សាយ៖21 សីហា 2020

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យរ៉ែ និងប្រេងកាត

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យរ៉ែ និងប្រេងកាត របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

ប្រភព៖ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

ចែករំលែក