សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការយកកម្រៃសេវាចំពោះជនបរទេស ដែលសម្រាកព្យាបាលជំងឺអុតស្វា នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការយកកម្រៃសេវាចំពោះជនបរទេស ដែលសម្រាកព្យាបាលជំងឺអុតស្វា នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល)

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពី ការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមូលដា្ឋនសុខាភិបាលឯកជន

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីអំពី ការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមូលដា្ឋនសុខាភិបាលឯកជន ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល)

សេចក្ដីក្រើនរំលឹក ស្តីពីការការពារសុខភាពបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ និងការឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីក្រើនរំលឹក ស្តីពីការការពារសុខភាពបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ និងការឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ ចុះថ្ងៃទី ០៩​​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ ក្រសួងសុខាភិបាល)  

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់​

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់​ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល)។

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពារការចម្លងនៃជំងឺពងបែកដៃជើង និងក្នុងមាត់

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពារការចម្លងនៃជំងឺពងបែកដៃជើង និងក្នុងមាត់ ចុះថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022. (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល)

វិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី វិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល) 

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំចាត់ចែង និងអនុវត្តការទទួលយកអ្នកជំងឺព្យាបាលនៅតាមសេវាសាធារណៈ​ (មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ មណ្ឌលសុខភាព) និងសេវាសុខាភិបាលឯកជន (មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងមន្ទីរសម្ភព)

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំចាត់ចែង និងអនុវត្តការទទួលយកអ្នកជំងឺព្យាបាលនៅតាមសេវាសាធារណៈ​ (មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ មណ្ឌលសុខភាព) និងសេវាសុខាភិបាលឯកជន (មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងមន្ទីរសម្ភព) ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល)

ការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈីក

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈីក។   ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការកែសម្រួលមាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការកែសម្រួលមាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល​។ ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ការតម្លើងកម្រិត និងការបង្កើតអង្គភាពសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការតម្លើងកម្រិត និងការបង្កើតអង្គភាពសុខាភិបាល។ ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០