បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 មិថុនា 2021

ការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈីក

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈីក។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក