បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ធ្នូ 2020

ការចេញវេជ្ជបញ្ជា និងលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ ឬសេវាអមេវជ្ជសាស្រ្តតាមកុំព្យូទ័រ

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់សេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ ស្តីពី ការក្រើនរំលឹកចេញវេជ្ជបញ្ជា និងលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ ឬសេវាអមេវជ្ជសាស្រ្តតាមកុំព្យូទ័រ។

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក