បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ធ្នូ 2020

ការតម្លើងកម្រិត និងការបង្កើតអង្គភាពសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការតម្លើងកម្រិត និងការបង្កើតអង្គភាពសុខាភិបាល។

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក